Zavřít

Udržitelné investování (ESG)

Udržitelné investování – Příležitosti pro zelené a udržitelné investice

ESG kritéria, založené na Environmentálních, Sociálních a Governance faktorech, se stávají pro investory důležitá stejně jako finanční ukazatele. Na emitenty je vyvíjen stále větší tlak finančních trhů, aby jednaly v souladu s environmentálními a etickými standardy. Měli by vykazovat, jaké zdroje používají při výrobě svých produktů, s jakými dodavateli spolupracují, jaká zbytková rezidua znečištění mohou být obsaženy v jejich výrobcích atd. V osmé části zákona o účetnictví, implementující směrnici o nefinančním vykazování (NFRD), se dotčeným společnostem v České republice ukládá povinnost uvedeného vykazování. Nyní jsou mezi povinnými k nefinančnímu vykazování emitenti, jejichž investiční cenné papíry byly přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, pokud překročí kritérium průměrného počtu 500 zaměstnanců dle § 32f zákona o účetnictví. Povinnost k nefinančnímu vykazování a okruh povinných osob budou pravděpodobně rozšířeny v rámci probíhající diskuse o nastavení udržitelné politiky v EU a revize NFRD. Burza cenných papírů Praha spolupracovala v rámci Federace evropských burz, FESE, na přípravě Úvodu do principů ESG vykazování.

Různé iniciativy v rámci kapitálového trhu se zaměřují na potlačení klimatických změn. Například Burza cenných papírů Praha se aktivně podílí na Udržitelné iniciativě burz cenných papírů pod záštitou Organizace spojených národů. Uvedená iniciativa cílí podporu dlouhodobých, udržitelných investic a vykazování ESG ukazatelů podložené dialogem investorů, emitentů a dozorových orgánů. V Zelené dohodě pro Evropu a v Akčním plánu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030 Evropská Unie vytyčila cíle pro finanční sektor. Strategický rámec Česká republika 2030 u nás zakotvil podporu zeleného financování.

Evropská Komise nyní připravuje evropské standardy pro zelené dluhopisy. Zelené dluhopisy jsou považovány za novou formu udržitelného investování. Jejich výhradním účelem je financování tzv. zelených projektů. Záměrem je povzbudit členské státy a společnosti k vydávání více zelených dluhopisů. Na druhou stranu by mělo být zabráněno jejich nekontrolovanému vydávání.

V současné době je osvědčená tržní praxe na dobrovolné bázi shrnuta v Principech zelených dluhopisů. Ty jsou navřeny tak, aby zajistily ucelený přehled o produktech a usměrňovaly postup při výběru projektu. Upravují vykazování, řízení zdrojů a požadavky na hlášení k sledování, že zdroje jsou skutečně užity ku prospěchu společnosti a životního prostředí. Doporučení také počítají s přezkoumáním nezávislými externími institucemi, které zhodnotí udržitelnost příslušného projektu prostřednictvím tzv. názoru druhé strany. Také se nabízí možnost využít eco rating.

Výše uvedené předpisy nepředstavují kompletní výčet. Dále probíhají diskuse o taxonomii udržitelných ekonomických aktivit, o revizi regulace referenčních hodnot a dalších otázkách z hlediska udržitelnosti. Doporučujeme sledovat aktuální vývoj v oblasti agendy ESG a související legislativní předpisy.

Sustainability Reporting Guidelines (EN only) ke stažení zde.