Zavřít

Ochrana osobních údajů a nastavení cookies

Zpracování osobních údajů

Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Tímto dokumentem vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Cílem dokumentu je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme.

Správce osobních údajů

Společnost Burza cenných papírů Praha, a. s. (IČO: 47115629; dále jen „BCPP“), je správcem osobních údajů, které jste jí poskytli nebo které o vás získala (vizte kapitolu Zdroj osobních údajů níže) k naplnění jednoho nebo více účelů. BCPP vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

S dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit na správce, případně na jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty.

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

 • provádíme zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • v rámci zpracování osobních údajů postupujeme spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum,
 • dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a svobodách a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta,
 • informace o zpracování osobních údajů poskytneme před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany naší společnosti,
 • máme implementovaný systém pro řízení bezpečnosti informací podle normy ČSN ISO/IEC řady 27000 („Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací“).

Rozsah zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o osobách nakupujících a prodávajících investiční nástroje. Podle povahy situace zpracováváme dále údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců účastníků kapitálového trhu a dalších smluvních partnerů. Zpracováváme vaše základní údaje, údaje o produktech a službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je o vás shromažďujeme a zpracováváme. Naším hlavním účelem je vám poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu, zároveň ale musíme dodržovat naše zákonné povinnosti a chceme si chránit naše oprávněné zájmy; výčet účelů, pro který vaše data zpracováváme, jakož i upřesnění konkrétních zpracovávaných údajů pro daný účel, naleznete dále.

Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu a k těmto účelům:

Kategorie osobních údajů Účel zpracování
identifikační a kontaktní údaje investorů cenných papírů (zejména jméno, příjmení, titul, IČO, datum narození, rodné číslo, číslo majetkového účtu, číslo peněžního účtu), plnění zákonných povinností
daňová rezidence, plnění zákonných povinností
transakční údaje a výsledky, které se týkají obchodů s cennými papíry a převodů cenných papírů, plnění zákonných povinností
identifikační a kontaktní údaje smluvních partnerů, emitentů, členů burzy a účastníků kapitálového trhu (zejména jméno, příjmení, IČO, DIČ, telefonní čísla, e-maily, ID datových schránek, bankovní spojení, adresy, čísla osobních dokladů), plnění smluv, plnění zákonných povinností (informační povinnosti emitentů, fakturace, inspekční činnost), oprávněný zájem (kontaktní osoby pro administrativní účely)
elektronické komunikační prostředky využívané k autentizaci a autorizaci do našich systémů, webových stránek a mobilních aplikací (digitální podpisy, certifikáty, přihlašovací jména, SMS kódy, notifikace, sériová a výrobní čísla zařízení, MAC adresy) a záznamy o jejich použití, plnění zákonných povinností (zákonná povinnost zabezpečit data, zákonná povinnost identifikovat jednající osobu)
záznamy o činnosti z našich systémů, zařízeních a aplikací (identifikační údaje z logů z monitorování aplikací a systémů), plnění zákonných povinností (zákonná povinnost zabezpečit data), oprávněný zájem (optimalizace dostupnosti služeb)
záznamy komunikace s klienty, plnění zákonných povinností (opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu), oprávněný zájem (řešení reklamací a sporů, ochrana a domáhání se práv, správa a vymáhání pohledávek)
kontaktní údaje osob (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, firma, pracovní pozice, adresy sociálních sítí), které se zpracováním vyslovily souhlas, souhlas (obchodní a marketingové nabídky pro trh START, pozvánky na akce správce nebo třetích osob, provádění průzkumu a vyhodnocení trhu)
identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje) a ostatní údaje ze životopisu uchazečů o zaměstnání, oprávněný zájem (výběr vhodných kandidátů na pracovní pozice)
identifikační údaje osob vstupujících nebo vjíždějících do sídla správce (návštěvy, obchodní partneři, apod.) a obrazové záznamy těchto osob z kamerových systémů sledujících prostory užívané správcem, oprávněný zájem (zajištění bezpečnosti prostor a ochrana majetku)
záznamy hovorů telefonní linky pro podporu obchodování, plnění zákonných povinností (opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, kontrola a prevence zneužití trhu), oprávněný zájem (řešení reklamací)
identifikační a kontaktní údaje rozhodců (jméno, příjmení, adresa, telefon, email, rodné číslo, bankovní účet, ID datových schránek), plnění smlouvy, oprávněný zájem (možný přezkum rozhodnutí soudem)
údaje o účastnících rozhodčího řízení (jméno, příjmení, adresa, telefon, email, rodné číslo, údaje uvedené v rámci rozhodčího sporu), plnění smlouvy (plnění povinností dle předpisů BRS), oprávněný zájem (možný přezkum rozhodnutí soudem), plnění zákonných povinností
vizuální a zvukové projevy účastníků online událostí souhlas (záznamy podcastů, webinářů a dalších online událostí)
cookies oprávněný zájem (funkčnost webových stránek)

Účely a doba zpracování osobních údajů

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný zákonný účel – například, abychom mohli poskytovat právními předpisy stanovené údaje o burzovních obchodech České národní bance nebo abychom mohli splnit povinnost identifikace podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu . Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob nebo za účelem plnění práv a povinností smluv.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie:

Bez souhlasu klienta:

Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči dohledovému orgánu a orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění povinnosti identifikace a kontroly klienta a dalších povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, kontrola a prevence zneužití trhu, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:

 • zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
 • zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 596/2014 o zneužívání trhu a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/57/EU o trestních sankcích za zneužívání trhu,
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů (MIFID 2 a MIFIR), a příslušné prováděcí technické normy (RTS a ITS),
 • směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů,
 • dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku,
 • rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí,
 • vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu.

BCPP zpracovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k dosažení uvedených účelů zpracování, s přihlédnutím k požadavkům na archivační doby pro uchovávání údajů stanovené právními předpisy.

Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro správce ze smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.

Oprávněný zájem správce – Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (například fyzická ochrana prostor správce, řešení sporů a ochrana a domáhání se práv člena správce, správa a vymáhání pohledávek, provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, testování softwaru), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu. V rámci oprávněného zájmu, správce zpracovává údaje o osobách vstupujících či vjíždějících do sídla správce za účelem provádění jejich identifikace a evidence, dále pak při monitorování určených prostor sídla prostřednictvím kamerových systémů, ať již se záznamem nebo bez záznamu, a to po dobu nezbytnou k ochraně zájmů správce. Správce zpracovává také údaje o uchazečích o zaměstnání pro účely posouzení vhodnosti uchazeče a porovnávání nabídek zájemců o práci (životopisy) po dobu výběrového řízení.

Se souhlasem subjektu údajů:

pro další účely (např. pro marketingové činnosti apod.).
Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. V případě zpracování na základě vámi uděleného souhlasu je doba platnosti uděleného souhlasu uvedena v souhlasu.

Ve většině případů dochází ke zpracování podle více zákonných důvodů, které mohou plynout souběžně nebo na sebe navazovat.

Zdroj osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme obdrželi od účastníků kapitálového trhu, od subjektů, se kterými máme smlouvu, údaje, které jsme obdrželi od vás při uzavření smluvního vztahu a jeho následné realizaci, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík) a údaje od třetích stran, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Za účelem naplnění zákona nebo smluvního vztahu může docházet k předávání údajů spřízněným osobám v rámci naší holdingové skupiny PX (Centrální depozitář cenných papírů, a. s. a Burza cenných papírů Praha, a. s.).

 • Údaje od vás nebo od vašich zástupců – Jedná se o údaje, které nám poskytnete a/nebo jsou nám poskytnuty například v rámci žádosti o produkt/službu a/nebo v rámci realizace smluvního vztahu.
 • Údaje jako výsledek účasti na kapitálovém trhu a využívání burzovních služeb – Jedná se o údaje automaticky zaznamenávané burzovními systémy a zařízeními při realizaci transakcí jako například zadávání objednávek obchodů přes aplikace účastníků kapitálového trhu.
 • Údaje z veřejně dostupných zdrojů – Jedná se zejména o sankční seznamy subjektů spojených s terorismem a dalších mezinárodně sledovaných osob podléhajících mezinárodním sankčním programům, insolvenční rejstřík, evidence úpadců, centrální evidence exekucí, registry neplatných a odcizených dokumentů, registr ekonomicky spjatých skupin, živnostenský rejstřík, obchodní rejstřík a další.
 • Údaje z internetu – Jedná se zejména o tzv. IP adresu, cookies, identifikace zařízení, ze kterého se připojíte, informace o prohlížečích, apod. při návštěvě našich webových stránek nebo při připojení do burzovních systémů.
 • Údaje z našich webových formulářů – Jedná se zejména o údaje, které nám poskytnete v souvislosti s využitím našich služeb.

Způsob zpracování osobních údajů

BCPP zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky a manuálně.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci naší společnosti. Údaje předáváme třetím stranám, pokud nám to dovolíte nebo pokud nám to ukládá právní předpis (například orgánu dohledu nad kapitálovým trhem). Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje mohou být zpracovány spolupracujícími dodavateli.

 • BCPP předává osobní údaje osob nakupujících či prodávajících investiční nástroje orgánům státního dohledu a dalším osobám, kterým je povinen zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, exekutory, notáře (soudní komisaře), finanční úřady a podobně. Vaše data jsme povinni předávat různým státním i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanových právními předpisy.
 • BCPP zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých dodavatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet k přístupu dodavatele k příslušným osobním údajům. Dodavatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely a v rozsahu, ke kterým byl BCPP smluvně pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Pokud využíváme cloudových uložišť, vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů. Dodavateli jsou zejména:
  • poskytovatelé IT služeb,
  • poskytovatelé cloudových služeb,
  • subjekty vymáhající naše pohledávky,
  • společnosti a osoby poskytující právní služby,
  • společnosti zajišťující archivaci dat a dokumentů,
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
  • poskytovatelé služeb recepce a ostrahy.

  Vaše osobní údaje dále můžeme při splnění podmínek stanovených právními předpisy poskytovat dalšímu členovi skupiny v České republice, a to Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s.

  Při splnění podmínek stanovených právními předpisy můžeme vaše osobní údaje předávat příjemcům a zpracovatelům ve třetích zemích (plnění povinností v oblasti mezinárodní daňové spolupráce, umístění záznamů podcastů, webinářů a dalších online událostí na sociálních sítích). I v těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana vašich údajů, jako je tomu ze strany BCPP.

  Práva subjektu údajů

  Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, se kterou máte vztah.

  Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty. Můžete se na správce obrátit také písemně na jeho adrese, která je rovněž uvedena na stránce Kontakty.

  Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Právo na opravu osobních údajů – V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, samozřejmě je opravíme. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

  Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné nebo pokud byl odvolán souhlas s jejich zpracováním.

  Právo vznést námitku – V případě porušení povinností správce týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat správce, aby poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav.

  Právo podat stížnost u dozorového úřadu – Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel jejich ochrany.

  Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

  Následuje několik rad týkajících se praktických situací:

  Nechcete nebo nemůžete nám své údaje poskytnout? – Osobní údaje, které od vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí vámi je podle zákonné normy povinné, nemůžeme vám související službu poskytnout.

  Chcete odvolat svůj souhlas? – V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

  Chcete omezit marketing?

  Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

  • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;
  • pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte;
  • můžete nám také v místě našeho sídla nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

  Pokud si přejete omezit nebo odvolat souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, vyplňte tento dokument a pošlete nám ho na info(a)pse.cz . Nastavení souhlasu si můžete také změnit v některých našich elektronických portálech.

  Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli obsluze, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání servisních práv a pro jiné účely, než je marketing.

  Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným níže.

  https://www.pse.cz/ochrana-osobnich-udaju-a-nastaveni-cookies

  Nastavení cookies

  Co jsou cookies a proč je používáme?

  Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

  Cookie je informace, která se do vašeho počítače ukládá jako malý datový soubor, když navštívíte www stránku. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Tuto techniku využívá většina internetových stránek. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, napomáhají pamatovat si aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku, a tím prohlížení www stránek zjednodušují a zpříjemňují. Informace z cookies se také dají využívat pro cílenou reklamu a statistické vyhodnocování chování návštěvníků. V žádném případě nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků třetí stranou. Další informace o tomto tématu jsou k dispozici na stránce https://www.aboutcookies.org.

  Uživatelé se mohou rozhodnout, zda cookies přijmou či odmítnou. Toto rozhodnutí lze kdykoli změnit v nastavení prohlížeče. Další informace jsou uvedeny níže.

  Jaké typy cookies se na stránce používají?

  Naše webová stránka využívá cookies našich webových stránek a také cookies služeb externích stran.

  Naše vlastní cookies:

  název expirace kdo má přístup k informacím popis
  prague_stock_exchange_session 2 hodiny cookie z našich stránek identifikují spojení prohlížeče se serverem
  XSRT-TOKEN 2 hodiny cookie z našich stránek využity pro zabezpečení webových formulářů, k ochraně před roboty, před zneužitím a odcizením dat zadávaných do formuláře
  cookie-bar návštěva cookie z našich stránek pro akceptaci cookies na webu ze strany uživatele

  Uvedené cookies jsou funkčního charakteru, tj. pokud jejich použití v nastavení svého prohlížeče zablokujete, může dojít k výraznému zhoršení funkčnosti webové stránky.

  Cookies pro zpracování osobních údajů a na základě jejich analýzy cílené zobrazení vlastních reklam, tedy cookies, pro které je nezbytné zajisit souhlas s jejich zpracováním, nevyužíváme.

  Cookies třetích stran:

  Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, například YouTube, Twitter, Facebook a LinkedIn. Tyto služby rovněž používají cookies. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu dat v nich uložených a ani k nastavení jejich expirace. Tyto cookies nejsou pod naší kontrolou. Jde zejména o systémy pro analýzy návštěvnosti a nabízení obsahu ze sociálních sítí. Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou taktéž nemáme žádnou kontrolu a která se může kdykoliv změnit.

  služba popis a odkaz na podrobné informace poskytovatele
  GoogleAnalytics

  Analýza návštěvnosti www stránek. Nástroj na analýzu webových stránek od Google, který ukládá do prohlížeče cookie, aby mohl vytvořit report o chování uživatelů webu. IP adresy návštěvníků webu jsou anonymizované, tj. tyto cookies zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel.

  https://policies.google.com/terms?hl=en&gl=be

  https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

  https://support.google.com/analytics/answer/2763052

  DoubleClick,
  Adsense

  Měření efektivity a realizace online marketingových kampaní (reklamy). Nástroj pomáhá zobrazovat personalizovanou reklamu podle chování na webu.

  https://support.google.com/ads/answer/7395996

  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  Facebook

  Zobrazování obsahu z portálu Facebook a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.

  https://www.facebook.com/policies/cookies

  LinkedIn

  Zobrazování obsahu z portálu LinkedIn a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.

  https://www.linkedin.com/legal/user-agreement

  Twitter

  Zobrazování krátkých zpráv z portálu Twitter z účtu Burzy a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.

  https://twitter.com/en/tos#intlTerms

  Youtube

  Zobrazování videí z portálu Youtube a vyhodnocení shlédnutí tohoto obsahu návštěvníky www stránek.

  https://www.youtube.com/t/terms

  Mohu zpracování cookies ovlivnit?

  Cookies můžete z vašeho počítače kdykoliv vymazat nebo je blokovat. Podrobnější informace najdete na adrese https://www.aboutcookies.org .

  Vymazání cookies

  Cookies můžete vymazat ve vašem prohlížeči, zpravidla v rámci nastavení historie vyhledávání, resp. historie navštívených stránek. Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, osobní přizpůsobení některých stránek, atd.).

  Správa souborů cookie z konkrétních stránek

  Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

  Blokování cookies

  Prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě.

  Google Analytics Opt-out

  Chcete-li zamezit Google Analytics v ukládání cookies, je možné toho dosáhnout instalací rozšíření prohlížeče Google Analytics Opt-out ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout ).

  Jak zkontrolovat nebo změnit nastavení cookies v různých prohlížečích?

  Zde najdete informace pro nastavení konkrétních prohlížečů:

  prohlížeč návod pro daný prohlížeč
  Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
  Opera https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/
  FireFox

  https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-

  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

  Internet Explorer

  Edge

  https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/odstran%C4%9Bn%C3%AD-a-spr%C3%A1va-soubor%C5%AF-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  Safari https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac