Zavřít

Dluhopisy

Na Burze cenných papírů Praha mohou být dluhopisy (dluhové cenné papíry) přijaty k obchodování na prestižním Oficiálním trhu nebo na Regulovaném trhu.

Oficiální trh a Regulovaný trh - pro koho je

Oficiální trh je určený výhradně pro obchodování největších a nejprestižnějších emisí dluhopisů vydaných subjekty z oblasti veřejné správy, korporátního i finančního sektoru. V případě, že se řídí zákonnými pravidly oficiálního trhu, musí splňovat především kritérium minimálního objemu emise ve výši 200 000 EUR.

Regulovaný trh je určený pro obchodování významných emisí dluhopisů a jiných dluhových cenných papírů vydaných subjekty z oblasti veřejné správy, korporátního i finančního sektoru. Na Regulovaný trh mohou být přijaty emise splňující méně náročné zákonné podmínky regulovaného trhu.

Přijetím na trh se každý emitent zavazuje plnit informační povinnosti v českém, slovenském či anglickém jazyce.

Co udělat pro přijetí na trh

Pro přijetí emise dluhových cenných papírů je potřeba předložit mimo jiné:

 • žádost o přijetí (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce)
 • prospekt cenného papíru
 • doklad o přidělení ISIN či obdobného identifikačního kódu
 • podepsanou rámcovou smlouvou mezi emitentem a burzou
 • doklad centrálního depozitáře o zaregistrování emise (u zaknihovaných cenných papírů) nebo 4 vzory listinného cenného papíru (u listinných cenných papírů), případně doklad o registraci emise v obdobné zahraniční evidenci
 • výpis z obchodního rejstříku či obdobné zahraniční evidence
 • účetní závěrky za poslední 3 roky (pouze v případě Oficiálního trhu)
 • O přijetí emise dluhopisů rozhoduje generální ředitel burzy, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení žádosti.

S přijetím emise jsou spojeny následující poplatky:

 • jednorázový poplatek za přijetí emise 50 000 Kč
 • u dluhopisů s platností kratší než 12 měsíců 5 000 Kč (pouze v případě Regulovaného trhu)
 • jednorázový poplatek za přijetí dluhopisového programu 100 000 Kč
 • roční poplatek za obchodování emise ve výši 0,05 % z objemu emise, maximálně však 300 000 Kč, v případě Oficiálního trhu, roční poplatek za obchodování emise ve výši 10 000,- Kč v případě Regulovaného trhu