Zavřít

"Standard Market je burzovní trh pro české a zahraniční emise"
Standard Market je trh určený pro obchodování velkých a prestižních emisí akcií českých i zahraničních společností. Na Standard Market mohou být přijaty buď emise splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze zákonné podmínky regulovaného trhu. Burza rovněž umožňuje přijetí akcií bez souhlasu emitenta, a to pokud jsou již obchodovány na jiném regulovaném trhu v rámci EU.

Pro koho je Standard Market

Na společnosti, jejichž akcie jsou na Standard Marketu obchodovány, jsou v každém kladeny vysoké nároky. V případě, že se řídí zákonnými pravidly oficiálního trhu, musí pak splňovat mimo jiné následující zákonná kritéria:

 • tržní kapitalizace emise 1 000 000 EUR
 • část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost (tzv. free-float), minimálně 25%
 • doba existence emitenta minimálně 3 roky

Souběžně s přijetím na Standard Market se každý emitent zavazuje plnit informační povinnosti v českém, slovenském či anglickém jazyce. To samé platí pro žadatele v případě, že jsou přijímány akcie bez souhlasu emitenta. V tom případě je žadatel povinen zasílat burze všechny informace, které emitent uveřejní na jiném regulovaném trhu.

Co Standard Market nabízí

Vstup na Standard Market nepřináší pouze tolik potřebné prostředky, ale znamená pro firmu mnohem více. Firma se vstupem na Standard Market získává prestiž a stává se známější, atraktivnější a zajímavější, a to nejen pro potenciální investory, ale i pro své zákazníky a širokou veřejnost. Standard Market ale zároveň nabízí zájemcům příležitost k tomu, aby byly v České republice obchodovány atraktivní zahraniční emise akcií, a to bez aktivního zapojení samotného emitenta.

Co udělat pro přijetí na Standard Market

Pro přijetí emise na Standard Maket je potřeba předložit mimo jiné:

 • žádost o přijetí (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce)
 • prospekt cenného papíru
 • doklad o přidělení ISIN či obdobného identifikačního kódu
 • podepsanou rámcovou smlouvou mezi emitentem a burzou
 • doklad centrálního depozitáře o zaregistrování emise (u zaknihovaných cenných papírů) nebo 4 vzory listinného cenného papíru (u listinných cenných papírů), případně doklad o registraci emise v obdobné zahraniční evidenci
 • výpis z obchodního rejstříku či obdobné zahraniční evidence
  společenskou smlouvu nebo stanovy emitenta, případně obdobný dokument dle práva domovského státu emitenta
 • v případě, že se emise řídí zákonnými podmínkami oficiálního trhu, pak rovněž roční účetní závěrky za poslední 3 roky.

O přijetí emise akcií rozhoduje generální ředitel, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení žádosti. V roce přijetí emise na burzu je osvobozena od jednorázového poplatku spojeného s přijetím emise na trh. Na Standard Marketu se rovněž nehradí žádné roční poplatky.