Zavřít

Strukturované produkty

Investiční nástroje derivátového typu (např. investiční certifikáty, warranty, strukturované dluhopisy apod.) lze obchodovat na Regulovaném trhu a trhu Free Market (segment mnohostranného obchodního systému). Pro přijetí na oba trhy je přitom třeba splňovat zákonné podmínky i příslušné evropské právní předpisy.

Pro koho jsou tyto trhy určeny

Na subjekty, jejichž investiční nástroje mají být na Regulovaném trhu obchodovány, jsou kladeny vyšší nároky než na společnosti vydávající emise obchodované na neregulovaných trzích. Pro subjekty, jejichž investiční nástroje mají být obchodovány na trhu Free Market, jsou povinnosti stanoveny příslušnými burzovními pravidly.

Přijetím na Regulovaný trh či trh Free Market se každý emitent zavazuje plnit informační povinnosti v českém, slovenském či anglickém jazyce.

Co udělat pro přijetí investičního nástroje

Pro přijetí emise strukturovaných produktů na některých z trhů burzy trh je potřeba předložit mimo jiné:

  • žádost o přijetí
  • prospekt investičního nástroje,
  • doklad o přidělení ISIN či obdobného identifikačního kódu
  • odkaz na zdroj obsahující aktuální a spolehlivé informace o podkladovém aktivu v případě investičních derivátů
  • podepsanou rámcovou smlouvou mezi emitentem a burzou

Žádost lze zaslat i elektronicky. O přijetí emise investičních nástrojů rozhoduje generální ředitel burzy, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení žádosti.

S přijetím jedné emise investičních certifikátů, warrantů či obdobných investičních nástrojů je spojen pouze jednorázový poplatek ve výši 5 000 Kč, (v případě přijetí více emisí maximálně 100 000 Kč ročně za všechny emise jednoho emitenta). Za přijetí schváleného nabídkového programu pak poplatek ve výši 100 000 Kč. Obchodování samotné je pro emitenta zdarma.