Zavřít

"Prime Market je elitní burzovní trh pro bluechip emise"
Prime Market je trh určený pro obchodování největších a nejprestižnějších emisí akcií českých i zahraničních společností. Na Prime Market mohou být přijaty buď emise splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry, nebo pouze zákonné podmínky regulovaného trhu.

Pro koho je Prime Market

Na společnosti, jejichž akcie jsou na Prime Marketu obchodovány, jsou kladeny vysoké nároky. V případě, že se řídí zákonnými pravidly oficiálního trhu, musí pak splňovat mimo jiné následující kritéria:

 • tržní kapitalizace emise 1 000 000 EUR
 • část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost (tzv. free-float), minimálně 25%
 • doba existence emitenta minimálně 3 roky

Přijetím na Prime Market se každý emitent zavazuje plnit informační povinnosti v českém, slovenském či anglickém jazyce.

Jaké jsou tedy klíčové předpoklady pro úspěšného kandidáta, jehož akcie by měly být obchodovány na Prime Marketu:

 • připravenost sdílet informace
 • transparentní struktura a finanční toky ve společnosti
 • jasně definované plány, cíle, strategie a definice měřitelných ukazatelů jejich plnění
 • účetnictví vycházející z mezinárodních účetních standardů
 • ambiciózní a profesionální management

Co Prime Market nabízí

Vstup na Prime Market nepřináší pouze tolik potřebné prostředky, ale znamená pro firmu mnohem více. Firma se vstupem na Prime Market zařazuje mezi nejlepší společnosti v daném regionu a získává tím prestiž, která nejen slouží, ale zároveň i zavazuje. Od této chvíle jste vy těmi, kteří udávají rytmus, a ke kterým ti ostatní vzhlíží.

Pro emisi nově upsaných akcií, které ovšem ještě nejsou obchodované, je možné zahájit podmíněné obchodování až 10 dnů před zahájením řádného obchodování na Prime Marketu. Tato služba je významná zejména z pohledu investorů, kteří získali akcie v rámci procesu IPO a kterým umožňuje s nimi okamžitě začít obchodovat. Nemusí tudíž čekat na samotné vydání cenných papírů. Pražská burza tak v případě duálních kotací zahajuje obchodování s předmětnou emisí o několik dní dříve než ostatní trhy.

Co udělat pro přijetí na Prime Market

Pro přijetí emise na Prime Maket je potřeba předložit mimo jiné:

 • žádost o přijetí (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce)
 • prospekt cenného papíru
 • doklad o přidělení ISIN či obdobného identifikačního kódu
 • podepsanou rámcovou smlouvou mezi emitentem a burzou
 • doklad centrálního depozitáře o zaregistrování emise
 • výpis z obchodního rejstříku či obdobné zahraniční evidence
 • společenskou smlouvu nebo stanovy emitenta, případně obdobný dokument dle práva domovského státu emitenta
 • v případě, že se emise řídí zákonnými podmínkami oficiálního trhu, pak rovněž roční účetní závěrky za poslední 3 roky

O přijetí emise akcií rozhoduje burzovní výbor pro kotaci, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení žádosti. V roce přijetí emise na burzu je emitent osvobozen od poplatku spojeného s obchodováním jeho emise.