Zavřít

Investiční fondy

Na Regulovaném trhu burzy lze mimo jiné obchodovat akcie, investiční akcie a podílové listy vydané fondy kvalifikovaných investorů (vymezeny v §272 a následujících zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech - ZISIF) či obdobné investiční nástroje vydané dle zahraničních právních řádů.

Pro koho jsou určeny cenné papíry vydané fondy kvalifikovaných investorů

Cenné papíry vydané fondy kvalifikovaných investorů jsou cenné papíry, které mohou být obchodovány pouze kvalifikovanými investory, kteří splňují zákonem stanovené podmínky.

Každý investor, který má zájem o nabytí těchto investičních nástrojů, musí splnit definiční znaky kvalifikovaného investora vymezené v § 272 odst. 1 ZISIF, tedy být:

 • osoba uvedená v § 2a odst. 1 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, osoba uvedená v § 2a odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
 • obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba na účet investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje,
 • penzijní společnost na účet účastnického fondu, důchodového fondu nebo transformovaného fondu, který obhospodařuje,
 • osoba vykonávající činnost podle § 2 písm. b),
 • právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy,
 • osoba, která je podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo práva jiného členského státu považována ve vztahu k investicím do daného fondu kvalifikovaných investorů za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem,
 • osoba, která je podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, výše jejíhož splaceného vkladu nebo
 • splacené investice v těchto fondech, jakož i majetku obhospodařovaného podle § 11 odst. 1 písm. c), obhospodařuje-li jej tentýž obhospodařovatel jako tento fond, odpovídá ve svém souhrnu částce alespoň
  • 125 000 EUR a která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo
  • osoba, která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu odpovídá částce alespoň

Případně musí investor splnit podmínky dané příslušným zahraničním právním řádem, který se aplikuje s ohledem na stát sídla emitenta.

Burza cenných papírů Praha, a.s. jakožto organizátor regulovaného trhu neodpovídá za to, že tyto investiční nástroje nabydou výhradně kvalifikovaní investoři, neboť toto je výhradně odpovědností jednotlivých členů burzy, kteří v rámci nabízených investičních služeb rozhodnou poskytnout investorům možnost získat tento investiční nástroj.

Členové burzy umožňující nabytí investičních nástrojů určených pro kvalifikované investory mají proto povinnost zajistit, že k nabytí těchto investičních nástrojů nedojde v rozporu s aplikovatelnými právními předpisy České republiky či zahraničních právních řádů, stejně jako mají povinnost zajistit splnění podmínek a náležitostí, které jsou s jejich nabytím spojeny, především, nikoliv však výhradně, vyhotovení prohlášení uvedeného v § 272 odst. 1 písm. i) ZISIF.

Burza cenných papírů Praha, a.s. rovněž upozorňuje vlastníky cenných papírů vydaných fondy kvalifikovaných investorů, že v souladu s § 272 ZISIF nesmí ani mimo Regulovaný trh dojít k převodu těchto cenných papírů na jiné osoby, nežli jsou uvedeny v § 272 odst. 1 ZISIF.

Identifikace cenných papírů vydaných fondy kvalifikovaných investorů

V burzovních systémech jsou investiční nástroje určené výhradně kvalifikovaným investorům identifikovány následovně:

 • Obchodní systém XETRA: Market segment PRX - Qualified investors funds
 • Rozhraní CDCP (služby 40994, 40306, 40310): kotační skupina X – Akcie a podílové listy fondů kvalifikovaných investorů
 • Webové stránky burzy