Zavřít

"Free Market je MTF trh pro zahraniční emise"
Trh Free Market je segmentem mnohostranného obchodního systému (MOS), tedy trhu s investičními nástroji organizovaného burzou dle § 69 a následujících zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Na trhu Free Market jsou přijaty k obchodování jak investiční nástroje, u nichž o přijetí k obchodování požádal jejich emitent, tak i investiční nástroje obchodované na jiných světových burzách, které jsou přijaty k obchodování bez souhlasu emitenta.

Jaké nástroje jsou na trhu Free Market obchodovány?


Na trhu Free Market jsou obchodovány tyto druhy investičních nástrojů:

 • akcie
 • dluhopisy
 • investiční certifikáty
 • warranty
 • ETF

Jaké jsou podmínky přijetí na Free Market?


Pokud jsou se souhlasem emitenta na trh Free Market přijímány akcie či dluhopisy, které nejsou obchodovány na jiném regulovaném trhu, musí být žádost podána členem burzy, který se zaváže ke každoročnímu zpracování analytické zprávy věnované těmto investičním nástrojům a jejich emitentovi. V případě přijetí investičních nástrojů, které jsou zároveň obchodovány na jiném regulovaném trhu, není každoroční zpracování analytické zprávy vyžadováno. V případě přijetí emise nově upisovaných akcií (IPO) je možné zahájit podmíněné obchodování po dobu až 10 dnů před zahájením řádného obchodování na trhu Free Market.

Po přijetí emise na trh Free Market mají investoři k dispozici průběžné informace o investičním nástroji a jejich emitentovi. Tyto informace poskytuje emitent v rámci plnění informačních povinností na svém primárním trhu, anebo na základě burzovních pravidel, přičemž jsou dostupné v českém, slovenském či anglickém jazyce.

Co udělat pro přijetí na Free Market?

Pro přijetí investičního nástroje na trh Free Maket je potřeba předložit především:

 • žádost o přijetí (v českém, slovenském nebo anglickém jazyce)
 • prospekt cenného papíru či informační dokument
 • doklad o přidělení ISIN či obdobného identifikačního kódu
 • podepsanou rámcovou smlouvou mezi emitentem a burzou (v případě přijetí emise se souhlasem emitenta)
 • doklad centrálního depozitáře o zaregistrování emise
 • výpis z obchodního rejstříku či obdobné zahraniční evidence
 • společenskou smlouvu nebo stanovy emitenta, případně obdobný dokument dle práva domovského státu emitenta

O přijetí investičního nástroje rozhoduje generální ředitel burzy, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení žádosti.